Monthly Archives: april 2011

OSO amateur voetbal, deceptie en opstanding

Ik ben dood. Ik zweef boven in het crematie voorportaal. Ik heb de regie uit handen gegeven. Er wordt mooi over mij gesproken, zelfs door mijn ex echtgenote, zij het wat langdradig. De muziek klopt ook. Colin Bluntstone zingt ‘Old and Wise’ en Keane zingt ‘Everybody ‘s Changing’. De graforganisator met die gepoetste kale kop leidt de bedroefden naar de voorste rij. Er wordt gesproken door twee vrienden. De overige candidaatsprekers zijn beleefd doch definitief afgeserveerd. Ik zou tranen in mijn ogen hebben gekregen maar ik ben mijn lichaam kwijt. Dat ligt ongebruikt in een houten kist. Ik heb het niet meer nodig en anderen willen het niet hebben. Behalve een paar organen die in een ander lijf nog een paar jaar mee kunnen. Ik probeer gewoonte getrouw aandacht te trekken maar niemand ziet mij. Daar moet ik nog even aan wennen. Niemand kijkt omhoog.

Nog een rondje langs de kist en daarna naar de koffie met de natte cake. Ook hier is het mij niet meer mogelijk invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de catering. Gelukkig had ik ooit al gemeld dat in geval van voortijdig verscheiden de herinneringen het beste opgehaald zouden kunnen worden met een krat champagne in de locale kroeg. Ik zal er niet bij zijn. Bevrijd van de relatieve vastigheid van het lijf en de beperkte communicatie mogelijkheden van zintuigen. Ik stel vast dat mijn leesbril aan een andere behoeftige kan worden overgedaan. De voetbalschoenen eindigen in de grijze container of als ze geluk hebben in een Leger des Heils opslag. Wie weet welke carriëre dit schoeisel nog gaat meemaken.

In de aula zoeken enkele OSO veteranen elkaar op. ‘Was het nu een bananeschil of een molshoop waar hij over struikelde en tegen die doelpaal opliep?’ ‘En waarom werd dat doelpunt afgekeurd?’ ‘Die baard stond altijd al bekend als een thuisfluiter!’ Het was een geweldige wedstrijd. Doelpunten voor OSO lagen in het verschiet. Na het derde doelpunt van OSO kreeg ik vrijaf van de aanvoerder om mijzelf in de punt van de aanval te gaan vermaken. Toen gebeurde het. Zelf douchen zou niet meer nodig zijn. De natte spons van de verzorger was ook overbodig want ik bleef omstanders glazig aankijken. Iemand had de veldverlichting aangestoken. Het leek alsof er nieuwe lampen inzaten. In het witte licht zag ik een aantal van mijn helden waaronder George Harrison, William Holden, Robert Ryan en John Lennon.

Het was een mooie droom want van het lijstje ‘hufters’, waarbij het mij nog steeds moeite kost vergeving te bieden, was niemand in velden of wegen te bekennen. Toen ik echter aan die lijst dacht werd ik wreed wakker. Volgende week ben ik er weer en die voetbalschoenen draag ik zelf af.

Cleaning Works: Information and advertorial

Back to the heart of the cleaning profession. With quality inspections cleaning for the facility industry. Nice profession, nice activity. Upon arrival at the building in the hall and reception the first impressions are already gained. Also regarding the receptionists. It makes a difference for the receptionists in the reception if I appear in a tight suit or in jeans with a sports jacket without a tie.

This measurement is taken within eight seconds. Is he important or not? I had also my first impressions and I try to prevent to judge. However to judge is just my job here. It is the first impression any visitor will be aware of. The employees of an organization just see everyday the same and are undoubtedly ‘company’ blind when it comes to the quality of the cleaning, the facilities and the warmth of the reception that first impression brings. Management and other key employees receive of course a ‘corporate ‘ cordial greeting from the receptionists. It’s all about people.

After explaining my mission and after issuing of a copy of an ID and business card I go to the top floor and then to work. The staff of the offices that I enter, I ask permission for my brief inspection. Frequently my request is followed with the announcement that it is appreciated. Off course also suggestions and experiences on the cleaning performance, with an indication of experience as a result. I take notes and use the voice recorder of the Iphone and finish my reports in my office. VSR-like controls? Sure, if the client wants to see many figures, tables and statistics.

Cleaning Works seeks to find more insight into the back of the cleaning service, particularly the local organization and logistics. With a clear picture of the quality of the cleaning as a result. We provide content for discussion with the cleaning company. The report consists of two documents: The first is a summary of the findings about the cleaning service, a score for each feature space group, a summary of any defects and or method errors. The second document contains the findings on the experience of the cleaning, a vision of the local organization and staffing of the cleaning company and recommendations for the internal organization.

Distinctiveness is described as follows:

1. Cleaning Works is an independent consultancy and is not hampered by obligations to the cleaning industry.

2. Cleaning Works provides inspections quality cleaning assessed with knowledge gained in over thirty years experience in the cleaning performance.

3. Cleaning Works reports on the quality of the organization of the cleaning on site.

4. Reporting on the ‘customer’ experience of cleaning.

5. Reporting from Raat-Borgholz Analysis (logistics management, materials, machinery, cabinets and work space emergence) of the cleaning on site.

6. Advice on health issues arising from the cleaning.

7. Agreements for quality inspections on demand, monthly, quarterly and annually.

8. Cost: on demand at: € 325.00 (buildings from 2.500 to 5.000 m2), € 490.00 (buildings from 5.000 to 10.000 m 2). Prices exclude VAT and travel reimbursement. Discount rate depending on the frequency.

Do you want to know more about our activities, please contact Hans Westerveld at + 31 6 55 771 777 or by email: info@cleaningworks.nl

Cleaning Works: Informatie en aanpak.

Terug in het hart van het schoonmaak vak. Met kwaliteit inspecties schoonmaak voor opdrachtgevers in het facilitaire werkveld. Mooi vak, leuke activiteit. Bij aankomst in het gebouw in de hal en bij de receptie zijn de eerste indrukken al opgedaan. Ook voor wat betreft de ontvangst. Het maakt voor de receptioniste verschil in de ontvangst of ik in een strak kostuum verschijn of in spijkerroek met colbertjasje zonder stropdas.

De maat wordt genomen binnen de bekende 8 seconden. Is hij belangrijk of niet? Ik heb natuurlijk ook al de maat genomen en tracht te voorkomen om te oordelen. Hoewel oordelen is juist mijn taak hier. Het is de eerste indruk die elke bezoeker gewaar zal worden. De eigen medewerkers zien gewoon het zelfde en zijn ongetwijfeld ‘bedrijfsblind’ als het gaat om de kwaliteit van de schoonmaak, faciliteiten en de ontvangstwarmte die de eerst indruk brengt. Directies en andere voor de receptionistes belangrijke functionarissen ontvangen uiteraard een ‘corporate’ hartelijke begroeting. Het is allemaal mensenwerk.

Na uitleg van mijn opdracht en het afgeven van een kopie legitimatiebewijs en zakenkaartje ga ik naar de bovenste verdieping en vervolgens aan het werk. De medewerkers van de kantoren die ik betreedt vraag ik kort toestemming voor mijn inspectie. Vaak volgen vragen of de mededeling dat dit op prijs wordt gesteld. Uiteraard ook suggesties en ervaringen omtrent de schoonmaak uitvoering, met een beleving indicatie als resultaat. Notities maken en inspreken op de dictafone van de Iphone en op kantoor uitwerken. VSR -achtige controles? Zeker, als de opdrachtgever veel cijfers, tabellen en statistieken wil zien.

Cleaning Works streeft naar meer zicht te krijgen op de achterkant van het schoonmaak onderhoud, met name de locale organisatie en de logistiek. Natuurlijk met een representatief beeld van de kwaliteit. Wij zorgen voor inhoud voor het overleg met het schoonmaakbedrijf. De rapportage bestaat uit twee documenten: De eerste is een samenvatting van de bevindingen over het schoonmaak onderhoud, een score per functieruimte groep, een overzicht van eventuele manco’s en of achterstand, aangevuld met een visie op de locale organisatie en bemensing van het schoonmaakbedrijf. Het tweede document bevat de bevindingen inzake de beleving van de schoonmaak en aanbevelingen voor de interne organisatie.

Het onderscheidend vermogen is als volgt te omschrijven:

  1. Cleaning Works is een onafhankelijk adviesbureau en wordt niet gehinderd door verbintenissen met de schoonmaak branche.
  2. Cleaning Works verzorgt kwaliteit inspecties schoonmaak beoordeeld met kennis verworven in meer dan dertig jaar ervaring in de schoonmaak uitvoering.
  3. Cleaning Works rapporteert over de kwaliteit van de organisatie van het schoonmaakbedrijf op locatie.
  4. Rapportage over de ‘klant’ beleving van de schoonmaak.
  5. Rapportage uit de Raat-Borgholz Analyse (beheer logistiek, materiaal, machines, werkkasten en opkomstruimte) van het schoonmaakbedrijf op locatie.
  6. Advies over gezondheid aspecten voortvloeiend uit de schoonmaak.
  7. Overeenkomsten voor kwaliteit inspecties op afroep, per maand, per kwartaal en per jaar.
  8. Kosten: bij op afroep: € 325,00 (gebouw 2,500 – 5,000 m2), € 490,00 (gebouw 5,000 – 10,000 m2). Prijzen zijn exclusief BTW en vergoeding reiskosten. Korting bij frequentie staffel.

Wilt u meer weten over ons aanbod, neem dan s.v.p. contact op met Hans Westerveld op 06 55 771 777 of  email naar: info@cleaningworks.nl