Tag Archives: advies sanitair

Whitepaper: Zelfreinigende Openbare Toiletten

Whitepaper: Zelfreinigende Openbare Toiletten.

Zelfreinigende toiletten staken niet!

Advertenties

Ditch the Hand Dryer! Paper towels are more hygienic because they remove more germs

Ditch the Hand Dryer! Paper towels are more hygienic because they remove more germs.

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part IV Hand Hygiene & Disinfection

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part IV Hand Hygiene & Disinfection.

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part III Bacteria Routes of Transmission

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part III Bacteria Routes of Transmission.

Lekkage bij urinoirs en spiritualiteit.

Meer dan twee miljard mensen hebben geen eigen sanitair of kunnen geen gebruik maken van publiek toegankelijk sanitair. Daar zit dus niet het probleem. Wel in de publiek toegankelijke sanitair groepen op luchthavens, in winkelcentra, op stations en in hotels. Over het thuis gebruik van sanitair zijn geen statistieken beschikbaar. Van het publiek toegankelijk sanitair wereldwijd trouwens ook niet. Dus alle commentaar en data zijn afkomstig uit de eigen waarneming. Van een zelf benoemde deskundige dus.

De belangstelling voor het ontwerp, innovatie, logistiek en schoonmaak onderhoud van sanitair is uit puur technische achtergrond. Dit om te voorkomen dat lezers denken dat er sprake is van een kwalijke afwijking. Dat heb ik nog even bij mezelf onderzocht. Uit het wereldwijd gebruik van urinoirs blijken structurele lekkage problemen bij ontlasting organen, in dit geval de penis.

Het maakt niet uit welke vorm, kwaliteit of omvang van de urinoirs, er is altijd sprake van urine op de tegelvloer. Een deel van deze lekkage zal zijn oorsprong vinden in een gehaast gebruik, het niet kunnen openen van de ritssluiting of andere technische aspecten. Ook de ingebakken richtvlieg, een idee van Jos van Bedaf uit de innovatiecommissie schoonhouden van de luchthaven Schiphol destijds, blijkt slechts ten dele een oplossing. Het is een lastige kwestie. Voor de normaal gebruikers levert het slechts de bijkomstigheid dat de urine op de grond wordt opgezogen in leren schoenzolen, alwaar het overigens geen kwaad kan.

Het wordt dus tijd om geld te doneren aan collectanten die bij u aan de deur komen met de collectebus voor meer wetenschappelijk onderzoek van urologie. Ook het vak urologie voorspel ik een gouden toekomst.

Maar er is meer. In de beslotenheid van het toilet speelt zich meer af dan een noodzakelijke ontlasting. Zij die bekend zijn met een anusspoeler zijn vertwijfeld beperkt tot het gebruik van toilet papier. De transpiratie neemt toe nadat is geconstateerd dat de rol leeg is en de reserverol slechts met een schroevendraaier tevoorschijn komt. De vulpen is een hulpmiddel doch daarna niet meer als vulpen bruikbaar. Dat de toiletbril, de spoelknop en de deurklink voorzien is van ontlasting resten wilt u wel geloven maar als gezond mens verwacht u er geen last van te hebben, hetgeen een juiste inschatting is.

De beslotenheid in een toilet cel en basale ontlasting doet u de beperking gevoelen  opgesloten te zijn in een lichaam. Een lichaam dat naar uw inzicht wellicht beter ontworpen en ontwikkeld had kunnen worden. De schuldvraag voortkomend uit afscheiding van de Ene waardoor de eigen identiteit leek te ontstaan komt op doch laat zich niet beantwoorden. Dit vanwege de omstandigheid dat de kennis hieromtrent zich bevind in een deel van de denkgeest waar we niet naar durven te kijken. Komt het nog goed? Zeker wel! Maar eerst het toilet uit, handen wassen en het gekozen programma van vandaag volgen.

Meer informatie en adviezen over toilet ontwerp, inrichting en schoonmaak onderhoud en kwaliteit, maar ook over de in de laatste alinea’s gemelde spiritualiteit deel ik graag. info@cleaningworks.nl

Professional cleaning of (public) toilets

Material Required

 • Professional cleaning cart with mop system.
 • Rubber gloves.
 • EPA registered cleaner/disinfectant.
 • Glass cleaner
 • (yellow) Restrooms closed sign.
 • Toilet brush.
 • Scourer.
 • Red sanitary cloths (blue ones are used for other cleaning tasks).
 • Stock of toilet paper, paper towels/ cloth towels and hand soap.
 • Pencil and paper.

Procedure 

 • Wear rubber gloves before you start cleaning the toilets.
 • Place the ‘restroom closed’ sign at the entrance.
 • Ventilate the restroom, open the doors and open the windows if any present.
 • Check the appearance of the restroom.
 • Make note of any damage or defects.
 • Pick up any debris on the floor, around the sink and toilet/urinal areas.
 • Check garbage cans and recycling bins. If they are full or nearly full, remove the trash can/ plastic bag and replace with a new one.
 • Check soap, toilet paper, and paper/linen towel dispensers and make sure they are properly stocked.
 • Clean the mirrors with glass cleaner a sanitary cloth and dry with a paper towel.
 • Clean with a sanitary cloth and cleaner/disinfectant all doorknobs, toilet – and urinal handles and basin taps.
 • Check all sides and doors and remove any stains with a sanitary cloth.
 • Clean the sinks using cleaner/disinfectant, a scourer and the sanitary cloth, rinse with water.
 • Clean the interior of the urinals with the toilet brush using cleaner/disinfectant, clean the exterior of the urinals with the sanitary cloth with cleaner disinfectant. Flush the urinals.
 • Clean the interior of the toilets with the toilet brush with cleaner/disinfectant, clean the outside of the toilets with a sanitary cloth using cleaner disinfectant. Clean with the sanitary cloth the top and the underside of the seat. Flush the toilets.
 • Mop the floor with the mop with cleaner/disinfectant.
 • Wash hands and dry thoroughly.
 • Allow the entire area to dry before re-using the restroom.
 • Collect the cleaning equipment and remove the ‘restrooms closed sign’.

Periodically

Toilets and urinals: to remove lime and urine deposits use a special cleaner.

Apply the liquid disinfectant by squirting it under the rim of the toilet bowl and around it as well. Make sure that the cleaner reaches the area under the lip of the bowl.

Let the liquid start running down the sides of the bowl. Allow it to soak for a while

Scrub the interiors of the bowl with the help of a toilet brush. Brush the bowl thoroughly, so that you get rid of the mineral stains accumulated along the water level.

Flush the toilet bowl to rinse it. Continue scrubbing the bowl as the water drains from the bowl. Repeat the process of brushing, for a couple of times, to rinse the seat thoroughly.

Comment

The need of an acid bowl cleaner is determined by the hardness of the water in the area.

The routine use of an acid bowl cleaner is not recommended unless hard water deposits are present or where, as a result of not cleaning on a routine basis, a build-up results.

You may only need to use an acid bowl cleaner once a week, once a month or perhaps, in some areas, once every other day. Increase or decrease depending on the results.

Touching is fun but not always without consequences.

What are the similarities between:

Computer keyboard in your office

Computer keyboard at home

Handles of a basket

Handles of a luggage cart

Remote Operator home

Remote Operator elsewhere

Audio / Video selector on a plane

Taps, flush handles, door knobs in toilets

First similarity: All items listed are rarely cleaned.

Second similarity: All items listed include attached dirt. This dirt can include: feces, semen, blood, nose residue, skin oils, perspiration and other contaminants.

Of the cutlery from self-service buffets, we can assume that these items have passed the dishwasher. But you are not the only one who holds the spoons and forks! The later you use this buffet the greater the chance that this cutlery shows contamination. However, ‘show’ is a false indication, most feel stickiness and experience the urge to wash your hands. The table edge or chair that you can grasp will give the feeling that it is not recently been cleaned, the confirmation you will experience when you look at these items carefully.

If, after so much unpleasant inspiration, you follow the urge the urge to wash your hands in a toilet, remember the golden rule: “do not touch any door, tap and flush handles, because then it would be better not to have your hands washed. In short, wash hands, dry them with paper, then turn the tap off with paper dry, open de door with paper in order to leave without touching anything. Why this advice? Are these items in the cleaning specifications included? Certainly, but without oversight or guarantee that it happens! It is also not easy to control or measure the cleaning or disinfecting of these components.

Is all this danger to public health? Beyond the thought of EHEC bacterial variants it is not so bad. Your body developed in the past one million years a fantastic ‘immune’ system. The numerous and continuous attacks on the skin, mouth and wounds on your physical integrity are brilliantly met by this system. The quality of the ‘acid’ in the stomach will enjoy the challenge of the snack you ate, where the meat of itself moved in the heating carousel. At worst, the stool, instead of the usual color and firmness, shall by means of a rapid blast, often unannounced, ruin the whole toilet area and adjacant environment. The relief on your part makes up! The professional cleaner sees no problem to solve this cleaning job! Bringing clarity in the sense of cleanliness and ready for next use.

The “tags” associated with this message: “Wash hands with attention”!

Aanrakingen zijn plezierig doch niet altijd zonder consequenties!

Wat zijn de overeenkomsten tussen:

Toetsenbord van een computer

Toetsenbord van uw computer

Handvatten van een winkelwagen

Handvatten van een bagagekar (voor en achter de douane)

Afstandbediener thuis

Afstandbediener elders

Audio/video kiezer in een vliegtuig

Kranen, spoelknoppen, deurknoppen in toiletten

Eerste overeenkomst: Alle genoemde onderdelen worden zelden of nooit schoongemaakt.

Tweede overeenkomst: Alle genoemde onderdelen bevatten aangehecht vuil. Dit aangehecht vuil kan bestaan uit: ontlasting, sperma, bloed, neus residu, huidvet, transpiratie vocht en overig vuil.

Bij de bestekken van buffetten voor zelfbediening kunnen we aannemen dat deze opschep hulpmiddelen de vaatwasser hebben gepasseerd. U bent echter niet de enige die deze lepels en vorken vasthoudt! Hoe later u van dit buffet gebruik maakt des de groter is de kans dat deze bestekken vervuiling vertonen. Echter ‘vertonen’ is hier een onjuiste aanduiding, hooguit voelt u kleverigheid en ervaart u de drang uw handen te gaan wassen. Ook de tafelrand of de stoel leuning die u vastpakt kan u het gevoel geven dat deze niet recentelijk schoongemaakt zijn, de bevestiging ervaart u als u nauwkeurig deze onderdelen bekijkt.

Indien u, na zoveel onplezierige inspiratie, gehoor aangeeft aan de drang om uw handen te wassen in een toiletgroep, denk dan aan de gouden regels: ‘raak geen kraan, deur of spoelknoppen aan, want dan had u uw handen net zo goed niet kunnen wassen. Kortom, handen wassen, met papier afdrogen, daarna met papier de kraan dichtdraaien of geheel niet afdrogen en sanitair verlaten zonder iets aan te raken. Vanwaar dit advies? In het schoonmaakbestek zal het reinigen van deze onderdelen toch wel zijn opgenomen? Zeker, echter zonder toezicht of garantie dat het gebeurt! Het is bovendien niet simpel te controleren of te meten dat de reiniging, cq desinfectie, van deze onderdelen uitgevoerd zijn.

Is dit alles nu gevaarlijk voor de volksgezondheid? Afgedacht van EHEC bacterie varianten valt dat wel mee. Uw lijf heeft niet voor niets in de afgelopen miljoen jaar een fantastisch ‘immuun’ systeem opgebouwd. De talloze en constante aanvallen via de huid, mond en wonden op uw fysieke integriteit worden op briljante wijze tegemoet getreden door dit systeem. Ook de kwaliteit van het ‘zoutzuur’ in de maag neemt met plezier de uitdaging aan van het door u verorberde broodje shoarma, waarvan het vlees uit zichzelf bewoog aan de verwarmings carousel. Hooguit zal de ontlasting, in plaats van gebruikelijke kleur en vastigheid, zich door middel van een snelle, vaak onaangekondigde, spuiterij de gehele toiletpot en omgeving verzieken. De opluchting uwerzijds maakt veel goed en de professionele schoonmaker ziet geen enkel probleem deze reinigings klus goed te klaren. Klaarheid brengen is in deze betekenis helderheid, schoonheid en klaar voor volgend gebruik.

De ‘tags’ die bij dit bericht behoren zijn: ‘handen wassen met aandacht’, maar dat wist u al!

Meer aandacht voor sanitair bij renovatie van luchthavens?

In die landen waar ik kom zie ik dat zeker plaatsvinden. Wat tevens opvalt dat zelden een deskundige uit het vakgebied schoonmaakonderhoud wordt betrokken in de aanloopfase van de plannen. Veelal in de afbouwfase wordt het schoonmaakbedrijf binnengeroepen voor het gebruikelijke vragenlijstje over toe te passen methodes en producten. Te laat. Mijn advies is juist om een deskundige reeds aan de tekentafel in te schakelen. Laat deze meedenken en adviseren over inrichting, techniek, ICT en afwerkmaterialen. Dat laat zich zeker terugbetalen in oplossingen die de komende tien en meer jaar schoonmaakonderhoud van toiletten positief zullen beïnvloeden. Voorbeeld? Hangende toiletpotten. Volgens bouwbesluit of omdat de industrie van oude gegevens uitgaat worden deze op een bepaalde hoogte gemonteerd. Mijn advies is verhoog dit met tien tot vijftien centimeter. Het resultaat is meer gebruiksgemak en minder vervuiling op de vloer bij staand gebruik. Ander voorbeeld: in veel sanitair op luchthavens tref ik teveel afvoerputjes aan in sanitair groepen. Eén is genoeg voor eventuele mankementen aan watertaps. Schoonmakers maken voor dagelijkse schoonmaak geen gebruik van afvoer- of schrobputjes, die overigens veelal te klein zijn om (schrob) water gemakkelijk af te voeren. Bij het echte vloeronderhoud maken zij gebruik van een waterzuiger. In het algemeen wordt naar mijn mening veel te traditioneel gedacht bij het ontwikkelen en renoveren van sanitairgroepen. ICT en innovatie wordt zelden toegelaten. Dit valt te betreuren daar in de beginfase van de plannen dit juist meer dan een aandachtspunt zou moeten zijn.

Facility manager het raam uit

Het betreft een succesvolle niet beursgenoteerde IT onderneming. Met drie duizend salarisslips waarvan het merendeel ver boven het minimumloon wordt verloond. De grootaandeelhouder is algemeen directeur en degene die de strategie bepaalt en de weg wijst. Succesvol werkzaam voor overheden en voor de grote internationals. SAP, Oracle en Microsoft applicaties waarmee jaarlijks certificaten worden behaald die recht geven op het predikaat van “best performer”.

Er is aandacht voor “Facilities”, met name voor de catering. Voor zijn medewerkers geen ingevlogen en bevroren soepconcentraat en voorbereide salademix in plastic. Geen “eilandcounter” met onzinprodukten in folieverpakking die bovendien gebruikers-onvriendelijk te openen zijn. Zijn cateraar heeft  koks aan het fornuis.

Nieuwbouw dient zich aan. Cateraar gaat gewoon mee zonder Europese inschrijving en/of ringband vol met programma’s van eisen en andere statusverhogende opsmuk. In onderhavig geval heeft de cateraar kunnen laten zien dat hij geen “commodity” is ofwel een dienst die je op elke hoek van de straat kunt kopen tegen een lage prijs. Dan, zij het met enige dedain, komt de schoonmaak aan de orde want dat is per slot van rekening wel een “commodity”. En heeft niet iedereen verstand van schoonmaken?

Een aantal gegadigden ontvangt het programma van eisen. De huidige schoonmaker herkent het binnenwerk van de programma’s en de bijzonderheden. Ook van het bedrijf SSI en van andere ondernemingen met afkortingen is het een en ander geleend. Vijf schoonmaak-organisaties halen de voorselectie. Een bedrijf dat op grond van omzetcriteria niet zou mogen inschrijven blijkt vanwege de spetterende presentatie en uitmonstering van de salesvrouw de “centraal-inkoper” over de streep te trekken. Uiteindelijk schrijven de grootste, de kleinste en enkele middenmoters in.

De strategie raakt bekend. Hoe de inschrijving ook uitpakt er moet alsnog 15 % worden gereduceerd. De “centraal-inkoper” moet tenslotte ook zijn moment van zakelijke bevrediging beleven. In deze situatie staat niet het werkprogramma maar de prijs centraal. De boys aan de aanbodkant weten niet beter. Het is een duidelijk voorbeeld waarin de klant bepaalt hoe slecht hij geholpen wil worden. In enkele offertes staan meer leugens en beloftes dan in het regeerakkoord.

Bij het plaatsen van de toekomstige foto van de beëindiging van het schoonmaakcontract in het vakblad ondertekenen de interim facility-manager en de plaatsvervangend “centraal-inkoper” de opzegging. Verhinderd en derhalve niet op de foto is de directie van het vertrekkende schoonmaakbedrijf. Maar zo ver is het nog niet. Het huidige schoonmaakbedrijf houdt de opdracht, zij het in voortdurende proeftijd. Het budget voor direct toezicht gaat op aan vuilafvoer. De oude werkwagens moeten nog even mee.

Gelukkig zijn er nog “regie-werkzaamheden” vanwege het bouwschoon opleveren. De rvs en glazen separatiewanden schreeuwen om aandacht van de schoonmaker. Het stofzuigen en alle andere schoonmaakhandelingen geschieden in moordend tempo. Door de grote werkdruk neemt verzuim onder meer door ziekte en stress merkbaar toe.

De kritiek over de kwaliteit van het schoonhouden begint op de directievleugel. Een verdieping lager verwijst de “centraal-inkoper” naar de contractordners met werkschema’s. Weer een verdieping lager gaat een missive naar de ‘servicedesk’. Poppen aan het dansen. Klachtafhandeling maakt overuren. In agenda’s wordt geschrapt voor een “slecht-weer-gesprek” met het schoonmaakbedrijf. Alle narigheid wordt vooraf in kaart gebracht.

Gehoorgevend aan hetgeen is beklijfd  in de recent gevolgde communicatiecursus wordt aandachtig en zonder tegenwerpingen geluisterd naar de litanie van klachten. Ook al zijn de klachten bekend toch wordt er uitgebreid verslag van gemaakt. Het management van het schoonmaakbedrijf is lid van VSR en heeft het rapport over ‘fijn stof’ bestudeerd.

Als er even een stilte valt oppert de vertegenwoordiger van het schoonmaakbedrijf: ”Zullen we echt gaan schoonmaken?” Met verbaasde en vragende blik wordt naar hem gekeken. “Laten we gaan schoonmaken op een wijze die ziekteverzuim helpt voorkomen”. “Behalve in een grote schoonmaak éénmaal per jaar van het gehele gebouw nu dagelijks alleen daar schoonmaken waar het er toe doet”. “Dus uitsluitend schoonmaken op en bij de werkplek inclusief de binnenkant van kasten”. Hij vervolgt: “Stofzuigen met stofzuigers met speciale filters in een tempo waardoor ook fijn stof wordt verwijderd’.

Het wetenschappelijk onderzoek waarbij het effect van deze methode zal worden bewezen vindt op dit moment plaats. Het schoonmaakbedrijf gelooft erin. Wij als opdrachtgever niet, aldus de Facility-manager. De “centraal-inkoper” die eveneens bij dit “slecht-weer-gesprek” aanwezig is verwijst star naar het bestek in het contract en vouwt zijn handen. Nieuwe afspraken, waarin het werkprogramma door partijen opnieuw heilig wordt verklaard, worden gemaakt.

De tweede editie van het blad ‘Fris’ komt door toeval onder ogen van de algemeen directeur die vanwege hooikoorts-aanvallen ziek thuis is. In dit blad artikelen over de relatie tussen “Feng Sui” en schoonhouden, het facilitair bedrijf van Disneyland Parijs en een verhaal over een revolutionaire aanpak van bedrijfsschoonmaak. Uitvergrotingen van fijn stof en pollen en foto’s van ‘corporate’ vrouwelijk en mannnelijk schoon dat hiervan hinder ondervindt en verzuimdagen kent.

Hij realiseert zich dat hij de afgelopen jaren gemiddeld veertien dagen ziek thuis is geweest vanwege hooikoorts en wie weet wat voor andere pollen en onzichtbare narigheid. Hij stelt zich de vraag over de hoeveelheid geld dat dit verzuim van hem en ongetwijfeld van al die anderen het bedrijf heeft gekost. Wie kunnen we daar de schuld van geven.

Een van de eerste afspraken na terugkeer van ziekte is die met de facilitymanager. Of hij van dit programma gehoord heeft en waarom dit nog niet in zijn onderneming wordt toegepast. “Ik heb er onderzoek naar gedaan maar de effecten zijn nog niet bewezen”, verweert de facility-manager zich. Beste ‘vriend’ dit bedrijf is niet groot geworden door eerst te wachten tot dat iets bewezen is want dan lopen we achter de feiten aan, reageert de directeur.

Aan de opwelling de facility-manager vanaf vier hoog frisse lucht te bieden wordt geen gehoor gegeven mede vanwege het feit dat het raamstel niet open kan. De lezer zal zich inmiddels realiseren dat fictie en werkelijkheid in deze column door elkaar heen lopen. Hoewel de werkelijkheid vaak fascinerender is dan fictie. Het leven van een facility-manager en dat van een schoonmaakdirecteur blijft wel leuk (dit laatste vrij naar Youp van ’t Hek).