Tag Archives: linkedin

Sturing – en Waarderingsystemen in de schoonmaakbranche

Nu we in de branche weer allemaal aan het schoonmaken zijn en de wonden laten helen van de afgelopen staking periode is het tijd om te kijken wat we hiervan kunnen leren. De gepubliceerde elementen waarom er werd gestaakt waren onder meer doorbetalen wachtdagen, respect, meer loon en werkdruk problematiek. Hoe gaan we voorkomen dat dit staking ritueel zich gaat herhalen in de toekomst. Wat kunnen we doen.

De schoonmaak CAO is in vergelijk met andere CAO’s in de dienstverlening een goede CAO. Niets aan doen behoudens doorontwikkeling in de geest van de tijd.

Wachtdagen zijn opgelost, meer loon binnen het kader van de mogelijkheden ook. Resteert de werkdruk problematiek en het ontbreken van respect voor de schoonmakers. Maar ook het ontbreken van een transparante bedrijfsvoering.

Werkdruk is een lastig te grijpen fenomeen. Wanneer is er sprake van gewone of grote werkdruk? Heeft het uitsluitend te maken met de hoeveelheid werk dat in een taak is voorgeschreven? Of is het de invloed van de directe leiding dat het gevoel van zware werkdruk tot gevolg kan hebben. Waar de voorcalculatie in taken in theorie op elkaar lijken, verschilt in elk gebouw de kwaliteit van de directe leiding in elke persoonlijkheid waardoor het fenomeen ‘zware’ werkdruk gevoeld kan worden.

Respect voor schoonmakers is een tweede lastig te vatten fenomeen. De maatschappelijke positie van de schoonmaker, naast die van vele andere dienstverlenende taken, is al eeuwenlang laag. De schoonmaakbranche zal daar in de maatschappij geen verandering in kunnen brengen. Wel zijn er mogelijkheden om de ‘respect’ factor binnen de schoonmaakbranche te adresseren.

Hoe kunnen sturing – en waarderingsystemen in de schoonmaakbranche bijdragen om eventuele werkdruk – en respect issues aan te pakken. Er zijn systemen waarmee begin – en eindtijd op het werk wordt verkregen. In de referentie pagina van één van de aanbieders meldt een directie lid van een schoonmaakbedrijf dat met het gebruik van dit systeem er nooit problemen zijn over ‘arbeidsuren’. Daarnaast zijn er systemen waarbij mobiele telefoons, een optuiging van mensgerichte – in plaats van systeem gerichte aanpak en de promotie van ‘dagschoonmaak’ en het betrekken van de opdrachtgever een nieuw kader biedt om met hogere tarieven betere resultaten voor een ieder te verkrijgen.

Een heel andere aanpak is de oprichting van de eerste werknemerscoöperatie in de schoonmaakbranche. Het artikel in een vakblad meldt dat managementlagen ontbreken, ook étalagegedrag’ als ISO, ingewikkelde werkschema’s, routeplanners en de vele niet nuttige, maar vaak opgelegde regels van een HR-afdeling zijn weggelaten. Het stafapparaat is en blijft zo plat als een dubbeltje aldus het artikel. Meer efficiëntie en werkplezier. Ziekteverzuim en personeelsverloop zijn nihil. De schoonmakers zijn zelf eigenaar. Iedereen blij, de klant ook. De vraag dient zich op of deze aanpak bij verdere groei en het werken binnen grote schoonmaakcontracten succesvol zal blijken te zijn omdat ordening van werkzaamheden tot een minimum is beperkt.

Het herkennen van eventuele werkdruk issues en het kunnen waarderen van medewerker prestaties zijn onderdelen in het InPRC (InProcesRegieConcept). In dit sturing – en waardering systeem wordt de schoonmaker centraal gesteld en wordt deze gestimuleerd zijn beste kunnen in te zetten. Niet door een aanjagend middenkader lid, maar vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Waardering volgt indien sprake is van het beoogde resultaat met het Persoonlijk Waardering System. PWS punten kunnen worden toegekend door de directe leiding, maar volgen ook automatisch vanuit de assessment registraties in het systeem. De waarde van een PWS punt wordt door het schoonmaakbedrijf bepaald. Vanzelfsprekend kunnen PWS punten uitsluitend worden toegekend bij prestaties op het werk. Staking en ander verzuim levert geen PWS punten op.

Is de toekenning van PWS punten met een geldwaarde (bijvoorbeeld € 0,05 en € 0,10 bruto) een kostenverhogende factor? Als met het PWS systeem kwaliteit verlies wordt voorkomen omdat het schoonmaakbedrijf achteraf geen extra personeel hoeft in te zetten om de kwaliteit weer op niveau te brengen is er geen sprake van meer kosten en blijft de klant behouden. Een klant behouden is voordeliger dan een nieuwe klant verwerven.

Hoe werkt het? De schoonmaker registreert zelf zijn werkzaamheden met een scanner en barcodes die op elke schoon te maken ruimte wordt aangebracht. Hij/zij oordeelt wat er schoongemaakt moet worden, voert uit, registreert op een barcode lijst eventuele verstoringen of bijzonderheden en meldt zich af op de ruimte. Aan het einde van de werkdag – of werkweek wordt de scanner gekoppeld aan een PC en worden de gegevens opgeladen naar een webapplicatie en zijn alle gegevens beschikbaar voor het schoonmaakbedrijf en desgewenst voor de opdrachtgever. Hiermede wordt voldaan aan de voorschriften van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de Best Value Procurement (BVP) met als opbrengst volledige transparantie in bedrijfsvoering.

Voorkomen we hiermee stakingen? Dat hangt ook af van het beleid van de vakbonden. Wat we wel kunnen realiseren is meer feitelijke informatie over eventuele werkdruk issues en brengen we waardering en respect voor de schoonmaker die zijn best doet en wordt de mogelijkheid geboden dit boven CAO niveau te belonen, zonder dat het margeverlies oplevert.

Meer informatie over een alternatieve aanpak en sturing – en waardering systemen op de websites: Schoongewoon.com, Hagonext.nl, Cleanjack.nl en Inprc.nl

Dit artikel is tevens, gemodereerd, geplaatst in het vakblad Service Management in de juli/augustus 2014 editie.

Aanvulling over het InPRC

In het vakblad Service Management is ervoor gekozen de invalshoek van het InPRC te kiezen waarin de schoonmakers boven CAO niveau beloond kunnen worden bij goede en voortdurende prestaties. De ruimte in het contractbudget is er veelal niet, maar door dit toe te passen voorkomt men wel extra kosten van de inhaal schoonmaak als de kwaliteit sterk onderuit is gezakt, de klant en interne klanten ontevreden zijn en wordt voorkomen dat de opdracht verloren gaat. Zoals bekend is het goedkoper om een klant te behouden dan een nieuwe klant te verwerven.

De toegekende punten in het Persoonlijk waardering Systeem van InPRC kunnen in plaats van een bruto geldwaarde (bijvoorbeeld € 0,05 of € 0,10) ook worden gebruikt voor een ‘Medewerker van de Maand systeem’. In dat geval stelt een bedrijf een budget vast waarmee elke maand één of meer schoonmakers die deze status bereiken een bruto beloning ontvangen. Het veel en nogal vaag door schoonmakers en vakbonden geclaimde ‘respect’ kan hiermede worden geadresseerd.

Het InPRC gaat ook over transparantie. De ‘Best Value Procurement’ wordt optimaal bereikt door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer toegang te bieden tot de ‘webapplicatie’ van InPRC. Alle gegevens inzichtelijk: besteedde tijd per ruimte, door de schoonmakers geregistreerde bijzonderheden en verstoringen, gerealiseerde tijd versus de voorcalculatie en vele andere data die voor partijen van nut zijn.

Het vergt vooraf overleg tussen partijen. Bijvoorbeeld dat de opdrachtgever instemt met zakelijk noodzakelijk hogere uurtarieven in plaats van tarieven die op de markt worden gevonden. Ook een afspraak waarbij het toekomstige efficiency resultaat, binnen de contractsom, gedeeld wordt tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Hierdoor krijgt opdrachtgever wat hij heeft gevraagd en exact weet wat er is geleverd en het schoonmaakbedrijf profiteert als ondernemer extra van zijn organisatorische bekwaamheden.

Er zijn meer toepassingen ontwikkeld in het InPRC. Voor verdere kennismaking bezoek s.v.p. http://www.inprc.nl

 

 

 

 

Advertenties

Toilet issues and more.

Over two billion people have no sanitary facilities nor have access to public restrooms. There are some very interesting and promising initiatives to address this big problem. Another problem, however, is the use of the public restrooms in airports, shopping centers, railway stations and hotels. About the use of toilets at home no statistics are available. From the use public restrooms in the world also no statistics are available. So all comments and data are from my own perception. Therefore a self-appointed expert is in charge here.

The interest in design, innovation, logistics and cleaning maintenance of restrooms is from a purely technical background. This is to prevent that readers might think that there is a bad deviation to be detected.

The use of urinals anywhere in the world shows structural leakage problems in stool channels, in this case, the penis.

It does not matter what form, quality or scope of the urinals, there are always remnants of urine on the floor. Part of this leakage is caused by a hasty use, the inability to open the zipper and or body technical aspects. The embedded targets fly in urinals, an idea of Jos van Bedaf from the innovation committee cleaning of Amsterdam Schiphol Airport, shows only a partial solution. It is a difficult issue.

The ordinary user only has to deal with the circumstance that the urine on the floor is sucked in his leather soles, where it does not hurt however.

But there is more. In the privacy of the toilet are more issues to resolve besides the necessary relief. Those familiar with ‘ass showers’ (in Eastern countries) are desperate limited to the use of toilet paper. The transpiration increases once it is established that the roll is empty and a new one will only emerge with the use of a screwdriver. The fountain pen is a helpful tool but thereafter not workable as a fountain pen again. That the toilet, the flush button and the door handle is equipped with fecal matter is known to you, but being a healthy person you do not expect life-threatening problems, which is a correct estimate.

The seclusion in a toilet cell makes you realize the restriction of being locked up in a body. A body that, to your understanding, could have been better designed and developed. The guilt stemming from the idea of separation from the One, which resulted in the idea of an identity of our own, registers in our consciousness but cannot be answered. This is due to the fact that the knowledge on this subject is contained within a portion of the mind that we do not dare to look at. If we regard this as a problem, can we also solve it? Absolutely!

But first finish the toilet procedure, wash your hands, use paper towels, do not use old type hand dryers and use a paper towel to open the restroom door. Then continue with the chosen program for this day.

For more information and advice on toilet design, logistics, quality and cleaning, but also about the spirituality in the last paragraph please mail to: info@cleaningworks.nl

Related articles: the official guide of cleaning public toilets:

https://hanswesterveld.wordpress.com/2011/07/16/professional-cleaning-of-public-toilets/

This article was translated with the help of Google Translate, the remaining errors are mine.

Hans Westerveld, CFM

Cleaning Works

Advise on Cleaning Issues

www.cleaningworks.nl

Lekkage bij urinoirs en spiritualiteit.

Meer dan twee miljard mensen hebben geen eigen sanitair of kunnen geen gebruik maken van publiek toegankelijk sanitair. Daar zit dus niet het probleem. Wel in de publiek toegankelijke sanitair groepen op luchthavens, in winkelcentra, op stations en in hotels. Over het thuis gebruik van sanitair zijn geen statistieken beschikbaar. Van het publiek toegankelijk sanitair wereldwijd trouwens ook niet. Dus alle commentaar en data zijn afkomstig uit de eigen waarneming. Van een zelf benoemde deskundige dus.

De belangstelling voor het ontwerp, innovatie, logistiek en schoonmaak onderhoud van sanitair is uit puur technische achtergrond. Dit om te voorkomen dat lezers denken dat er sprake is van een kwalijke afwijking. Dat heb ik nog even bij mezelf onderzocht. Uit het wereldwijd gebruik van urinoirs blijken structurele lekkage problemen bij ontlasting organen, in dit geval de penis.

Het maakt niet uit welke vorm, kwaliteit of omvang van de urinoirs, er is altijd sprake van urine op de tegelvloer. Een deel van deze lekkage zal zijn oorsprong vinden in een gehaast gebruik, het niet kunnen openen van de ritssluiting of andere technische aspecten. Ook de ingebakken richtvlieg, een idee van Jos van Bedaf uit de innovatiecommissie schoonhouden van de luchthaven Schiphol destijds, blijkt slechts ten dele een oplossing. Het is een lastige kwestie. Voor de normaal gebruikers levert het slechts de bijkomstigheid dat de urine op de grond wordt opgezogen in leren schoenzolen, alwaar het overigens geen kwaad kan.

Het wordt dus tijd om geld te doneren aan collectanten die bij u aan de deur komen met de collectebus voor meer wetenschappelijk onderzoek van urologie. Ook het vak urologie voorspel ik een gouden toekomst.

Maar er is meer. In de beslotenheid van het toilet speelt zich meer af dan een noodzakelijke ontlasting. Zij die bekend zijn met een anusspoeler zijn vertwijfeld beperkt tot het gebruik van toilet papier. De transpiratie neemt toe nadat is geconstateerd dat de rol leeg is en de reserverol slechts met een schroevendraaier tevoorschijn komt. De vulpen is een hulpmiddel doch daarna niet meer als vulpen bruikbaar. Dat de toiletbril, de spoelknop en de deurklink voorzien is van ontlasting resten wilt u wel geloven maar als gezond mens verwacht u er geen last van te hebben, hetgeen een juiste inschatting is.

De beslotenheid in een toilet cel en basale ontlasting doet u de beperking gevoelen  opgesloten te zijn in een lichaam. Een lichaam dat naar uw inzicht wellicht beter ontworpen en ontwikkeld had kunnen worden. De schuldvraag voortkomend uit afscheiding van de Ene waardoor de eigen identiteit leek te ontstaan komt op doch laat zich niet beantwoorden. Dit vanwege de omstandigheid dat de kennis hieromtrent zich bevind in een deel van de denkgeest waar we niet naar durven te kijken. Komt het nog goed? Zeker wel! Maar eerst het toilet uit, handen wassen en het gekozen programma van vandaag volgen.

Meer informatie en adviezen over toilet ontwerp, inrichting en schoonmaak onderhoud en kwaliteit, maar ook over de in de laatste alinea’s gemelde spiritualiteit deel ik graag. info@cleaningworks.nl

Schoonmaken is mensenwerk

We hebben het allemaal al voorbij zien komen en dat zal wel zo blijven ook. De kreten, de spandoeken, de slogans, de commissies, de platforms, de mee eters van de pers, de columnisten, de schoonmaken is een vak ‘claim’, het geëiste schoonmaak-respect, de opruim zwervers tegen een hongerloon, het platform voor schoonmaak professionals, een meldpunt nare contracten, de koperen globale ‘awards’, de vakbonden die door hebben hoe zij als bedrijf kunnen overleven en de schoonmakers waarvoor dit bedoeld is buiten beschouwing gelaten.

Van ing. Dols zaliger van Philips die schoonmaak productie kengetallen had vastgesteld met 6 cijfers achter de komma tot aan resultaat gerichte contracten, bij het laatste het woord schoonmaak dankbaar weglatend.

De ondernemers organisatie die zich uitsluitend correct kan opstellen doch tegelijkertijd haar leden niet kan dwingen zich correct in het marktgeweld te gedragen. De jarenlange weg naar wel of geen keurmerk. De schoonmaak ‘sales managers’ die wellicht verstand hebben van ‘sales’ maar niet van schoonmaak uitvoering. De vele managementlagen in het grote schoonmaakbedrijf met uiteenlopende interesses dat voorkomt dat er een plezierige werk relatie ontstaat tussen het bedrijf en de schoonmakers.

Maar moet het wel zo blijven? Hoe kan een opdrachtgever nu verschoond blijven van dit soort narigheid. Hoe te voorkomen dat opgefokte gele hesjes hinderlijk met een voorgekookt lijstje narigheid voor uw gebouw lopen te spandoeken?

Wellicht kan een voorbeeld worden genomen aan goeroe Eckhart Wintzen. Door middel van een management buy out vormde hij het ICT bedrijf BSO, later met ICT van Philips gefuseerd tot een totaal van 10.000 medewerkers. Hij bedacht de spraakmakende celfilosofie, een managementconcept waarbij een bedrijf is opgedeeld in vele kleine, volledig zelfstandige, eenheden (cellen).

Een klein schoonmaakbedrijf werkt eigenlijk al op die manier, de ondernemer met een aantal medewerkers die hij persoonlijk kent. Een groot schoonmaakbedrijf zou dit ook kunnen opzetten waarbij elk (groot) contract een eigen cel vormt. Deze cellen kennen een locale ondernemer, voorheen manager, met een overzichtelijke club medewerkers. Binnen deze cel beheert hij en is verantwoordelijk voor mensen en uitvoering. Deze ondernemer kent al zijn medewerkers en creeëert een plezierige werkrelatie. Geven en nemen is basis. Het reilen en zeilen komt naast de cao een ieder ten goede.

De opdrachtgever is hierbij volledig betrokken, sterker nog, deze neemt het initiatief. Deze zorgt ervoor niet alleen als opdrachtgever op te treden doch zich in te leven in de schoonmaak organisatie en periodiek informatie te geven over zijn organisatie. Ook bij te dragen door te laten delen in de zorgen en de kansen van het bedrijf. Communicatie zorgt voor kennis en begrip. Aandacht vanuit de opdrachtgever weerspiegelt waardering en respect. Respect dat verdiend zal worden. Door voor elkaar op te komen, door minder verzuim en wellicht ook door ervoor te zorgen dat er geen gele hesjes voor uw hoofdkantoor komen chillen!

Hans Westerveld (Cleaning Works) adviseert opdrachtgevers over schoonmaak aangelegenheden.

Supermarkt, schoonmaakbedrijf en Europees inkoopterreur

Wat eten wij vanavond vraagt dochter want echtgenote heeft dinerafspraak elders. Oké, wat denk je van ‘junk food’. Nee paps, geen goed antwoord. Ik ga wel naar de supermarkt. Wat wil jij? Doe maar ‘Indisch’. Dochter bereidt voor haar vriend en zichzelf biologisch opgekweekte biefstukken, met kant en klare aardappels en groentemix. De biefstukken moeten nog een keer terug in de pan. Voor mij is meegenomen AH Nasi speciaal, een gevulde nasi vers bereid in de wok met kip, kipsaté en gehaktballetje (4 min, 1 pers.).

Wat een smakeloze narigheid. Ik vermoed dat dit product, dat volgens de papierwikkel uit de verse Oosterse keuken komt, in Bangla Desh nog wel uit de trog zal worden gehaald en dat de gelukkige snel moet eten anders het alsnog kwijt is aan een andere Bourgondier. In Indonesië zal zelfs de meest eenvoudige rijstveld werker zijn neus ophalen voor dit onappetijtelijk stuk plastik met inhoud.

Supermarkten bezoek ik vooral voor de zuivel en het hondevoer. Nou ja dat klinkt wel erg denigrerend, laat ik er dan aan toevoegen dat het winkelconcept van grote klasse is. Wel heeft de supermarkt wereld het smaak- en kwaliteits besef van de gemiddelde Nederlander ruim naar beneden kunnen bijstellen.

Wat zijn de overeenkomsten tussen supermarkten en grote schoonmaakbedrijven? Overal vestigingen en landelijk aktief. Groot aanbod van hetzelfde, soms povere kwaliteit.

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen en pareltjes in dienstverlening en kwaliteit. Dat is meestal te herleiden tot de locale bedrijfsleider die in staat is op kwaliteit te letten en door zijn betrokkenheid en inzicht een leuke club medewerkers aan zich weet te binden.

Daar streven de directies van de grote schoonmaakbedrijven ook naar doch het valt op dat de top van deze bedrijven meer bezig is met de groei quota. De enige schoonmakers die zij ooit in het echt te zien krijgen acteren in de privé woning of wordt de hand gedrukt tijdens de uitreiking van Global Awards.

Het regionale- en locale schoonmaakbedrijf vergelijken met winkels, zoals de warme bakker en de ambachtelijke slager? Een onderwerp om nog eens nader uit te werken. Waarbij het wel noodzakelijk is nostalgie geen weging toe te laten. Een warme bakker is tegenwoordig ook niet meer dan een afbakker.

Hoe gaan wij in de toekomst voorkomen dat het inkoopsysteem, geformuleerd als ‘Europees inschrijven slecht schoonmaken’ bepaalt welk schoonmaakbedrijf bij u gaat schoonmaken in plaats van u als opdrachtgever?

Wellicht eerst wantrouwig worden indien de al dan niet opgedrongen adviseur alleen maar geheugen heeft van de inkoopregels en geen verstand van de organisatie en mogelijkheden van een schoonmaakbedrijf.

Vooral ook wantrouwig zijn indien het voorgeschotelde bestek in omvang en in aantal gespecificeerde boete clausules vooral dient om de factuur van de adviseur te rechtvaardigen.

Hoe zwaarder het bestek en hoe gedetailleerder de werkprogramma’s des te minder het wordt begrepen, laat staan uitgevoerd.

Als uw organisatie een nieuwe medewerker in dienst neemt is sprake van een sollicitatie, één of twee gesprekken met personeelszaken en de toekomstige chef, mogelijk een assessment en willicht ook nog een test. Anderszijds verschaft uw organisatie toegang aan honderden schoonmakers van wie u, behoudens enkele gegevens op een bedrijfspasje, niets afweet. Dat is op z’n minst vreemd. Homeland Security zou hier vragen bij stellen.

Is een andere manier van inschrijven mogelijk? Wellicht op deze manier: U laat inschrijven voor het managementdeel (te behalen maximaal aantal punten: 10), het logistieke deel (te behalen maximaal aantal punten: 15), inclusief een sollicitatie procedure voor het directe locatie management (te behalen maximaal aantal punten: 50), alsmede kosten schoonmaker per uur (te behalen maximaal aantal punten: 5). De overige maximaal te behalen punten voor innovatie, creativiteit ten behoeve van de opdrachtgever, milieu aspecten, enz. Gunning op basis van deze inschrijving, volledig Europees!

Waarom maximaal 5 punten bij kosten schoonmaker per uur? Dat is vanwege het feit dat iedereen de loonkosten kan weten, het is tenslotte niet anders dan het brutoloon van een schoonmaker vermenigvuldigd met de factor 1,4. Onnodig dus om een inschrijver te belonen met punten voor iets dat algemeen bekend en verbindend is voor elk schoonmaakbedrijf.

Met die sollicitatie procedure voor de directe leiding van het schoonmaakbedrijf kan door u een inschatting gemaakt worden hoe uw gebouwen zullen worden schoongehouden, in welke sfeer, met welke professionaliteit en vooral met welk mensenbeleid aan de hen toegewezen schoonmakers. Idealistisch? Wellicht, maar ook het proberen waard. Ook het proberen waard is een bonus regeling die jaarlijks bij constante kwaliteit via het schoonmaakbedrijf moet worden uitgekeerd aan de schoonmakers.

Onderdeel van de inschrijving is uiteraard ook de calculatie. Die trekken wij uit elkaar. Nadenken of éénmaal per week goed schoonmaken meer hout snijdt dan om de dag schijnbare schoonmaak. Elk periodiek werk apart en u laat het schoonmaakbedrijf wel weten of dit wel of niet moet worden uitgevoerd.

Het is aan u opdrachtgevers! Gaat u genoegen nemen met een geslaagde Europese inschrijving diensten voor schoonmaakonderhoud, waarbij in de praktijk opdrachtgever, gebruiker en schoonmaker niet gelukkig zijn? Blijft u genoegen nemen met een netje sinaasappels dat klaarblijkelijk iets te lang in de koelcel heeft gelegen of in de verdrukking is geraakt en waarvan bij thuiskomst enkele vruchten reeds ‘pus’ aan de buitenkant vertonen?

Professional cleaning of (public) toilets

Material Required

 • Professional cleaning cart with mop system.
 • Rubber gloves.
 • EPA registered cleaner/disinfectant.
 • Glass cleaner
 • (yellow) Restrooms closed sign.
 • Toilet brush.
 • Scourer.
 • Red sanitary cloths (blue ones are used for other cleaning tasks).
 • Stock of toilet paper, paper towels/ cloth towels and hand soap.
 • Pencil and paper.

Procedure 

 • Wear rubber gloves before you start cleaning the toilets.
 • Place the ‘restroom closed’ sign at the entrance.
 • Ventilate the restroom, open the doors and open the windows if any present.
 • Check the appearance of the restroom.
 • Make note of any damage or defects.
 • Pick up any debris on the floor, around the sink and toilet/urinal areas.
 • Check garbage cans and recycling bins. If they are full or nearly full, remove the trash can/ plastic bag and replace with a new one.
 • Check soap, toilet paper, and paper/linen towel dispensers and make sure they are properly stocked.
 • Clean the mirrors with glass cleaner a sanitary cloth and dry with a paper towel.
 • Clean with a sanitary cloth and cleaner/disinfectant all doorknobs, toilet – and urinal handles and basin taps.
 • Check all sides and doors and remove any stains with a sanitary cloth.
 • Clean the sinks using cleaner/disinfectant, a scourer and the sanitary cloth, rinse with water.
 • Clean the interior of the urinals with the toilet brush using cleaner/disinfectant, clean the exterior of the urinals with the sanitary cloth with cleaner disinfectant. Flush the urinals.
 • Clean the interior of the toilets with the toilet brush with cleaner/disinfectant, clean the outside of the toilets with a sanitary cloth using cleaner disinfectant. Clean with the sanitary cloth the top and the underside of the seat. Flush the toilets.
 • Mop the floor with the mop with cleaner/disinfectant.
 • Wash hands and dry thoroughly.
 • Allow the entire area to dry before re-using the restroom.
 • Collect the cleaning equipment and remove the ‘restrooms closed sign’.

Periodically

Toilets and urinals: to remove lime and urine deposits use a special cleaner.

Apply the liquid disinfectant by squirting it under the rim of the toilet bowl and around it as well. Make sure that the cleaner reaches the area under the lip of the bowl.

Let the liquid start running down the sides of the bowl. Allow it to soak for a while

Scrub the interiors of the bowl with the help of a toilet brush. Brush the bowl thoroughly, so that you get rid of the mineral stains accumulated along the water level.

Flush the toilet bowl to rinse it. Continue scrubbing the bowl as the water drains from the bowl. Repeat the process of brushing, for a couple of times, to rinse the seat thoroughly.

Comment

The need of an acid bowl cleaner is determined by the hardness of the water in the area.

The routine use of an acid bowl cleaner is not recommended unless hard water deposits are present or where, as a result of not cleaning on a routine basis, a build-up results.

You may only need to use an acid bowl cleaner once a week, once a month or perhaps, in some areas, once every other day. Increase or decrease depending on the results.

Toilets in airports around the world

My painting has only one admiror

In 1973 I bought my first and only painting to date. Costs 450 guilders. I was so proud. It hung in the living room above the leather sofa. It appeared I was the only one who liked it. Temporary courtships, such as Lena, Gerrie, Dicky, Sonja, Josée, neighbor, not counting the overnight ‘sjiks’, did not have the position to be allowed a judgement of my painting. The ironing and cleaning staff, sometimes falling under the category of temporary girlfriends, was also not entitled to vote.

But the signature was not put in my marriage contract with Monique and the painting was already in the attic. The status of the painting did not changed even at the time of my marriage to Elizabeth. It can be said that my painting for over 30 years has not seen daylight. Attics, barns and between panels was the designated location where the painting between junk and other banned material was stored.

I must admit that this painting does not deserve a place next to Rembrandts ‘The Night Watch’ or next to the Mona Lisa. As part of the educational process I dragged my children to the Rijksmuseum, the Louvre Museum, the Tate Museum and the National Gallery. From this awareness and appreciation for art, although this did not led to the purchase of one year subscription of museums, they also have an opinion of my painting. They just don’t talk about it.

The painting now hangs again in a prominent place. Carefully stripped from dust and fly shit it looks proudly into the room. It is an oil on canvas, painted with a knife. Woodland scenes with a pond at sunset, although the sun is not visible, yet the ocher yellow and red tones are. The light reflects in a pond suggesting that the artist got wet feet while painting.

The name of the painter is unknown, the general appreciation of this painting has accumulated suggesting that this is not a famous master. Certainty on this matter does not exist.

A type of birch tree and a few other trees and shrubs make it clear that this is a piece of wood that does not fall under State Forest or raked by a regional nature monuments dictatorship. It’s just really a great forest. Viewing by appointment only.

Touching is fun but not always without consequences.

What are the similarities between:

Computer keyboard in your office

Computer keyboard at home

Handles of a basket

Handles of a luggage cart

Remote Operator home

Remote Operator elsewhere

Audio / Video selector on a plane

Taps, flush handles, door knobs in toilets

First similarity: All items listed are rarely cleaned.

Second similarity: All items listed include attached dirt. This dirt can include: feces, semen, blood, nose residue, skin oils, perspiration and other contaminants.

Of the cutlery from self-service buffets, we can assume that these items have passed the dishwasher. But you are not the only one who holds the spoons and forks! The later you use this buffet the greater the chance that this cutlery shows contamination. However, ‘show’ is a false indication, most feel stickiness and experience the urge to wash your hands. The table edge or chair that you can grasp will give the feeling that it is not recently been cleaned, the confirmation you will experience when you look at these items carefully.

If, after so much unpleasant inspiration, you follow the urge the urge to wash your hands in a toilet, remember the golden rule: “do not touch any door, tap and flush handles, because then it would be better not to have your hands washed. In short, wash hands, dry them with paper, then turn the tap off with paper dry, open de door with paper in order to leave without touching anything. Why this advice? Are these items in the cleaning specifications included? Certainly, but without oversight or guarantee that it happens! It is also not easy to control or measure the cleaning or disinfecting of these components.

Is all this danger to public health? Beyond the thought of EHEC bacterial variants it is not so bad. Your body developed in the past one million years a fantastic ‘immune’ system. The numerous and continuous attacks on the skin, mouth and wounds on your physical integrity are brilliantly met by this system. The quality of the ‘acid’ in the stomach will enjoy the challenge of the snack you ate, where the meat of itself moved in the heating carousel. At worst, the stool, instead of the usual color and firmness, shall by means of a rapid blast, often unannounced, ruin the whole toilet area and adjacant environment. The relief on your part makes up! The professional cleaner sees no problem to solve this cleaning job! Bringing clarity in the sense of cleanliness and ready for next use.

The “tags” associated with this message: “Wash hands with attention”!

Aanrakingen zijn plezierig doch niet altijd zonder consequenties!

Wat zijn de overeenkomsten tussen:

Toetsenbord van een computer

Toetsenbord van uw computer

Handvatten van een winkelwagen

Handvatten van een bagagekar (voor en achter de douane)

Afstandbediener thuis

Afstandbediener elders

Audio/video kiezer in een vliegtuig

Kranen, spoelknoppen, deurknoppen in toiletten

Eerste overeenkomst: Alle genoemde onderdelen worden zelden of nooit schoongemaakt.

Tweede overeenkomst: Alle genoemde onderdelen bevatten aangehecht vuil. Dit aangehecht vuil kan bestaan uit: ontlasting, sperma, bloed, neus residu, huidvet, transpiratie vocht en overig vuil.

Bij de bestekken van buffetten voor zelfbediening kunnen we aannemen dat deze opschep hulpmiddelen de vaatwasser hebben gepasseerd. U bent echter niet de enige die deze lepels en vorken vasthoudt! Hoe later u van dit buffet gebruik maakt des de groter is de kans dat deze bestekken vervuiling vertonen. Echter ‘vertonen’ is hier een onjuiste aanduiding, hooguit voelt u kleverigheid en ervaart u de drang uw handen te gaan wassen. Ook de tafelrand of de stoel leuning die u vastpakt kan u het gevoel geven dat deze niet recentelijk schoongemaakt zijn, de bevestiging ervaart u als u nauwkeurig deze onderdelen bekijkt.

Indien u, na zoveel onplezierige inspiratie, gehoor aangeeft aan de drang om uw handen te wassen in een toiletgroep, denk dan aan de gouden regels: ‘raak geen kraan, deur of spoelknoppen aan, want dan had u uw handen net zo goed niet kunnen wassen. Kortom, handen wassen, met papier afdrogen, daarna met papier de kraan dichtdraaien of geheel niet afdrogen en sanitair verlaten zonder iets aan te raken. Vanwaar dit advies? In het schoonmaakbestek zal het reinigen van deze onderdelen toch wel zijn opgenomen? Zeker, echter zonder toezicht of garantie dat het gebeurt! Het is bovendien niet simpel te controleren of te meten dat de reiniging, cq desinfectie, van deze onderdelen uitgevoerd zijn.

Is dit alles nu gevaarlijk voor de volksgezondheid? Afgedacht van EHEC bacterie varianten valt dat wel mee. Uw lijf heeft niet voor niets in de afgelopen miljoen jaar een fantastisch ‘immuun’ systeem opgebouwd. De talloze en constante aanvallen via de huid, mond en wonden op uw fysieke integriteit worden op briljante wijze tegemoet getreden door dit systeem. Ook de kwaliteit van het ‘zoutzuur’ in de maag neemt met plezier de uitdaging aan van het door u verorberde broodje shoarma, waarvan het vlees uit zichzelf bewoog aan de verwarmings carousel. Hooguit zal de ontlasting, in plaats van gebruikelijke kleur en vastigheid, zich door middel van een snelle, vaak onaangekondigde, spuiterij de gehele toiletpot en omgeving verzieken. De opluchting uwerzijds maakt veel goed en de professionele schoonmaker ziet geen enkel probleem deze reinigings klus goed te klaren. Klaarheid brengen is in deze betekenis helderheid, schoonheid en klaar voor volgend gebruik.

De ‘tags’ die bij dit bericht behoren zijn: ‘handen wassen met aandacht’, maar dat wist u al!